ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย สำหรับภาคี

   ** แจ้งเปลี่ยนวีธีการเข้าใช้งานระบบบันทึกรับ-จ่าย โดย ท่านสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง Web Portal URL : https://webportal.thaihealth.or.th โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ผู้ดูแลระบบ